با توجه به نوع محصولات امکان بازگشت و مرجوعی وجود ندارد